NSAB2015 & Persondataforordning

NSAB 2015

Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer:

DANMARK: Erhvervenes Transportudvalg
NORGE: Transportbrukernes Fellesorganisasjon
FINLAND: Centralhandelskammaren, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund Handelns Centralförbund
Finlands Befraktarråd
SVERIGE:Svensk Handel Svenska Handelskammarförbundet Sveriges Industriförbund ICA Aktiebolag Kooperativa förbundet Lantbrukarnas Riksförbund

Bestemmelserne giver i enhver henseende ordregiveren mindst samme rettigheder som følger af FIATA’s regler for Freight Forwarding Services (version 1996).

INDLEDENDE BESTEMMELSER
Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser angiver speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, her- under speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner, blandt andet CIM, CMR, Haag-Visby-reglerne samt Warszava-konventionen.

ANVENDELSE
§1 Disse bestemmelser er – såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt – gældende for medlemmer af de nationale speditørforeninger tilsluttet Nordisk Speditørforbund samt tillige for andre parter, der har aftalt at anvende bestemmelserne. AFTALEN

§2 AFTALEN MED SPEDITØREN KAN OMFATTE:
– transport af gods – oplagring af gods – andre opgaver i forbindelse med transport eller oplagring af gods, for eksempel 1) fortoldning af gods, 2) medvirken ved udførelsen af ordregiverens offentligret- lige forpligtelser, 3) håndtering og mærkning af gods, 4) tegning af forsikring, 5) bistand i forbindelse med eksport- og importdokumenta- tion, 6) indkassering af efterkrav samt bistand i forbindelse med betaling for godset, 7) rådgivning ved transport- og distributionsforhold. Speditøren kan udføre disse opgaver enten i eget navn eller som formidler. A. Speditøren er ansvarlig som transportør i henhold til §§ 15 – 23, a) når han udfører transporten med eget transportmiddel (udførende transportør), eller b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraher- ende transportør).
Speditøren anses for at være kontraherende transportør, 1) når han har udfærdiget transportdokumentet i eget navn, 2) når det ved markedsføring eller af tilbud fremgår, at speditøren med føje kan anses for at have påtaget sig ansva- ret som transportør – f.eks. ved at have afgivet egen pris for transporten, eller 3) ved godstransport ad vej. B. Speditøren er ansvarlig som formidler uden transportøran- svar i henhold til §§ 24 – 26 ved transporter, der ikke er omfattet af pkt. A. C. Speditørens ansvar omfatter ansvar for den, han har antaget til at udføre opgaven, a) når han er ansvarlig som transportør, jfr. pkt. A, b) når opgaven udføres af speditøren selv ved hjælp af eget materiel eller egne ansatte, eller c) når han har påtaget sig at udføre ordren i eget navn. Uanset på hvilket grundlag ordregiverens krav mod speditøren og/eller den eller de medkontrahent(er), til hvem opdraget er videregivet, begrundes, fnder disse bestemmelser anvendelse og med samme ansvar for medkontrahenten som for speditøren selv. Det samlede ansvar for speditøren og medkontrahenterne begrænses til, hvad der er gældende i hen- hold til nærværende bestemmelser.
Når speditøren har påtaget sig at udføre ordren i eget navn gælder – udover hvad der udtrykkeligt er aftalt – almindeligt gældende og anerkendte vilkår i det omfang, disse ikke inde- holder afvigelser fra nærværende bestemmelser.
I alle andre tilfælde end pkt. a) – c), har speditøren ansvar som formidler uden ansvar for andre end egne ansatte. D. Ved oplagring af gods gælder bestemmelserne i § 27.

ORDREGIVEREN
§3 Ved ordregiver forstås i disse bestemmelser den, som har ind- gået aftale med speditøren, eller den, der er trådt i ordregive- rens sted. Ordregiverens ansvar reguleres af bestemmelserne i § 28.

GENERELLE BESTEMMELSER<br< <=”” p=””></br<>

OPGAVENS UDFØRELSE
§4 Det påhviler parterne at give hinanden de oplysninger, som er nødvendige for opgavens udførelse. Speditøren påtager sig i henhold til den indgåede aftale at afhente, tage vare på og lade overtaget gods transportere på en for ordregiveren formålstjenlig måde ved hjælp af almindeligt anvendte transportmidler og transportveje. Instruktioner til speditøren om ordrens omfang skal gives ved direkte meddelelse til speditøren. Oplysninger i faktura om, at gods er solgt pr. efterkrav, eller værdiangivelse i for- sendelsesinstruktion indebærer således ikke ordre til speditøren om at indkassere fakturabeløbet eller om at tegne forsikring.

§5 Det påhviler speditøren at godtgøre, at han indenfor ordrens rammer har varetaget ordregiverens interesser med omhu. Har speditøren eller nogen, for hvem speditøren svarer, forvoldt skade, forsinkelse eller andet tab med forsæt, kan speditøren ikke påberåbe sig regler i disse bestemmelser, som udelukker eller begrænser speditørens ansvar eller som ændrer bevisbyrden, for så vidt ikke andet fremgår af § 23.

§6 Speditøren er ansvarlig for, at godset kommer frem inden for rimelig tid (uden tidsløfte). Ved vurderingen af rimelig tid skal der tages hensyn til de oplysninger om forventet fremkomsttid, som speditøren har angivet i sit tilbudsmateriale, eller som er oplyst i forbindelse med aftalens indgåelse. Speditøren er ansvarlig for, at godset kommer frem indenfor den tid (med tidsløfte), som – skriftligt aftales som særligt tidsgaranteret transport, – skriftligt er oplyst som en forudsætning for ordregiverens tilbud, og som udtrykkeligt er accepteret af speditøren, – præsenteres af speditøren i et skriftligt tilbud, som er accepteret af ordregiveren.

§7 Hvis speditøren ved udførelse af ordren er nødt til at handle uden først at indhente instruktioner, gør speditøren dette for ordregive-rens regning og risiko. Opstår der risiko for værdiforringelse af overtaget gods eller på grund af godsets beskaffenhed fare for person-, ejendoms- eller miljøskade, og træffer ordregiveren ikke eller sørger ordre- giveren ikke snarest efter anmodning herom for godsets bortskaffelse, kan speditøren træffe nødvendige foranstaltninger med godset og i fornødent fald lade godset sælge på betryggende måde. Gods, som er udsat for ødelæggelse eller stærk værdiforringelse eller volder akut fare, kan speditøren efter omstændighederne uden varsel sælge for ordregiverens regning, uskadeliggøre eller tilintetgøre.
Det beløb, som speditøren opnår i forbindelse med et sådant salg, skal han omgående afregne overfor ordregiveren efter fradrag af rimelige omkostninger i forbindelse med salget.
Speditøren skal snarest muligt underrette ordregiver om sine dispositioner og på anmodning dokumentere eventuelle udgifter forbundet hermed samt godtgøre, at speditøren har udvist tilbørlig omhu for at begrænse omkostninger og risici. Såfremt speditøren i den forbindelse har udlæg, kan spedi- tøren særskilt debitere omkostningerne til udlæg.

§8 Ved skade, forsinkelse eller andet tab, som opstår på grund af tredjemands handlinger eller undladelser, er speditøren forpligtet til at reklamere overfor denne. Speditøren skal underrette ordregiveren og i samråd med denne iværksætte nødven- dige foranstaltninger for at sikre ordregiverens krav på erstat- ning fra den, som har forvoldt skaden eller tabet eller har ansvaret herfor, og efter anmodning bistå ordregiveren i dennes mellemværende med tredjemand.
Hvis det ønskes, skal speditøren til ordregiveren overdrage de rettigheder og krav, som speditøren måtte have ifølge sin aftale med tredjemand.

§9 Speditørens tilbud er baseret på de oplysninger af betydning for opgavens udførelse, der er forelagt ham, samt øvrige forhold, som speditøren må anse for sædvanlige for den pågældende opgave. Fremgår ikke andet af omstændighederne, skal speditøren kunne gå ud fra, at det gods, der overgives til transport, er af en sådan beskaffenhed og har et forhold mellem vægt og volumen, som er normalt for gods af den pågældende art. Ordregiver er, såfremt ikke andet er aftalt, forpligtet til på anfordring at betale forskud til speditøren for udlæg, der kan opstå i forbindelse med opgavens udførelse.

§ 10 Uanset hvad der gælder for ordregiverens betalingspligt ifølge indgået købsaftale eller transportaftale med andre end speditøren, har ordregiveren pligt til på anfordring at betale speditø- ren dennes tilgodehavende (vederlag, forskud, godtgørelse af udlæg m.v.) mod fornøden dokumentation. Såfremt ikke andet er aftalt, har speditøren, når gods ikke overgives til transport som aftalt, og opgaven af denne grund ikke kan gennemføres helt eller delvist, ret til at modtage betaling i henhold til transportaftalen og erstatning med fradrag af sparede omkostninger, eller hvad speditøren med rimelighed kunne have sparet ved ikke at gennemføre opgaven.
Selvom speditøren har givet ordregiveren henstand med betalingen, indtil godset er kommet frem til bestemmelsesstedet, har ordregiveren alligevel pligt til på anfordring at betale speditøren dennes tilgodehavende, såfremt opgaven på grund af forhold uden for speditørens kontrol ikke kan gennemføres i henhold til aftalen og under forudsætning af, at dette ikke be- ror på forhold, som speditøren skal svare for i henhold til nærværende bestemmelser.

§ 11 For arbejde, der bevisligt ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller som normalt er omfattet af speditørens opdrag, har speditøren krav på særskilt vederlag. Vederlaget fastsættes efter samme principper som betaling for de tjenester, som i øvrigt er omfattet af ordren. For udlæg udover hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller som normalt er omfattet af speditørens opdrag, og som ikke er betalt forud, har speditøren krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger.

§ 12 Hvis speditøren bliver forpligtet til at betale tillægsregning for de af speditøren formidlede tjenesteydelser, er ordregiveren forpligtet til på anfordring at godtgøre speditøren disse beløb mod fornøden dokumentation. Det påhviler speditøren at kontrollere og så vidt muligt sammen med ordregiveren fastlægge, at de formidlede tjenesteydelser ligger indenfor rammerne af opdraget, og at de debiterede beløb er rimelige. Speditøren skal så vidt muligt underrette ordregiveren inden betaling sker.

§ 13 Afbrydes påbegyndt ordre på grund af hindringer, som ligger udenfor speditørens kontrol, er speditøren berettiget til godtgørelse for afholdte udlæg og udført arbejde mod fornøden. Ved bedømmelse af speditørens ansvar, jfr. pkt. b), d) og e), skal der tages hensyn til, om speditøren, trods kendskab til forholdene, har godkendt eller undladt at fremkomme med indvendinger mod ordregiverens foranstaltninger vedrørende godset.
For penge, værdipapirer og værdigenstande er speditøren kun ansvarlig, såfremt særlig aftale er truffet herom.

§ 17 Erstatning for bortkomst eller forringelse af godset beregnes efter godsets fakturaværdi, hvis det ikke bevises, at markedsprisen for eller den gængse værdi af gods af samme art og beskaffenhed har været en anden på tidspunktet og stedet for speditørens overtagelse af godset. Erstatning gives ikke for antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af godset. Endvidere erstattes fragtomkostninger, toldbeløb og andre udlæg i forbindelse med transporten af det, der er gået tabt. Derudover er speditøren ikke pligtig at yde nogen skades- erstatning, hverken for tabt avance, mistet markedsandel eller andet tab af hvilken som helst art.

§ 18 Erstatning for beskadigelse af gods ydes med det beløb, der svarer til værdiforringelsen. Dette beløb fremkommer ved på godsets værdi, således som det bestemmes efter § 17, stk. 1, at anvende den procent, hvormed godset er forringet i værdi ved beskadigelsen. Desuden erstattes i samme omfang sådanne omkostninger, som omtales i § 17, stk. 2, 1. punktum, men der- udover er speditøren ikke pligtig at yde nogen skadeserstatning.

§ 19 Har speditøren erstattet godset fuldt ud, overgår ejendomsretten efter anmodning til speditøren. § 20

FORSINKELSE

A. Erstatning for forsinkelse ydes, jfr. § 6, stk. 1, for sådanne direkte og rimelige omkostninger, som speditøren på tidspunktet for aftalens indgåelse kunne forudse som en sandsynlig følge af forsinkelsen, dog højst et beløb svarende til den aftalte fragt eller andet vederlag.
B. I de tilfælde, hvor der er indgået aftale om en transport med tidsløfte, jfr. § 6, stk. 2, skal speditøren, såfremt ikke andet er aftalt, ved overskridelse af den aftalte transporttid kreditere ordregiveren den aftalte fragt eller andet vederlag, som er aftalt for transporten. Kreditering skal dog ikke fnde sted, såfremt forsinkelsen er opstået som følge af omstændigheder udenfor speditørens egen kontrol. Vedvejtransport indenfor Europa er speditøren dog tillige ansvarlig for, hvad der kunne kontrolleres af speditørens medkontrahenter. Ordregiveren anses for at have lidt et tab som følge af for- sinkelse svarende til fragtbeløbet, medmindre det kan godtgøres, at tabet udgør et mindre beløb. I sidstnævnte tilfælde skal erstatningen udgøre det beløb, der svarer til tabet.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.

DOKUMENTATION
PANTERET § 14

Speditøren har panteret i gods, som er under speditørens kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger – vederlag og lagerleje iberegnet – dels for samtlige speditørens øvrige fordringer på ordregiver hidrørende fra de i § 2 nævnte opgaver.
Bortkommer eller ødelægges godset, har speditøren tilsva- rende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskabet, fragtførere eller andre.
Betales speditørens forfaldne fordringer ikke, er speditøren berettiget til på betryggende måde at lade sælge så meget af godset, at speditørens samlede fordringer inklusive omkostninger dækkes. Speditøren skal så vidt muligt i god tid underrette ordregiveren om de skridt, speditøren agter at foretage med henblik på salg af godset.

SÆRLIGE BESTEMMELSER
SPEDITØRENS ANSVAR SOM TRANSPORTØR § 15

Speditøren er ansvarlig som transportør, jfr. §§ 16 – 23, for bortkomst, forringelse eller skade på godset, som indtræffer fra det tidspunkt, hvor godset overtages til transport, indtil det afleveres, samt for forsinkelse med leveringen.
Under alle omstændigheder ophører ansvaret som transportør senest 15 dage efter, at speditøren har underrettet den, som har ret til at få godset udleveret, om, at godset er ankommet, eller har afsendt skriftlig meddelelse herom til den af ordregiveren opgivne adresse.
For tiden derefter er speditøren ansvarlig i henhold til aftale eller indenfor rammerne af omsorgspligten, jfr. § 5.

§ 16 Ansvar indtræder ikke, hvis bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes: a) ordregiverens fejl eller forsømmelse, b) behandling, lastning, stuvning eller aflæsning af godset, som foretages af ordregiveren eller nogen, som handler på dennes vegne, c) godsets egen letskadelige beskaffenhed, f.eks. brækage, lækage, selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller følsomhed overfor kulde, varme eller fugt, d) manglende eller mangelfuld emballage, e) fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af godset, f) fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset, g) forhold, som speditøren ikke kunne undgå, og hvis følger speditøren ikke kunne afværge. Speditøren er, uanset hvad der bestemmes under a) – f), ansvarlig i det omfang, hans fejl eller forsømmelser har forårsaget eller medvirket til bortkomsten, forringelsen, skaden eller for- sinkelsen.

§ 21 TOTALTAB VED FORSINKELSE
Ordregiveren har ret til erstatning, som om godset var gået tabt, såfremt udlevering ikke er sket:
– for internationale vejstransporter inden 30 dage efter den aftalte leveringstid, eller såfremt særlig leveringstid ikke er aftalt, inden 60 dage efter, at godset er modtaget til trans- port,
– for øvrige transporter inden 60 dage fra det tidspunkt, gods- et burde være kommet frem. Ordregiveren har dog ikke krav på erstatning som for totaltab, såfremt speditøren indenfor de ovenfor angivne frister kan dokumentere, at godset fndes i behold og kan udleveres indenfor rimelig tid.

§ 22 For bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset er speditørens ansvar begrænset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget.

§ 23 Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet, medens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal speditøren i stedet være ansvarlig ifølge de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i § 5, stk. 2, eller §§ 15 – 22.

SPEDITØRENS ANSVAR SOM FORMIDLER § 24
Speditøren er ansvarlig for skade som følge af, at speditøren ikke har udvist tilbørlig omhu ved ordrens udførelse. Det påhviler speditø- ren at godtgøre, at han indenfor rammerne af ordren har varetaget ordregiverens interesser med omhu.
Speditøren er ikke ansvarlig for tredjemands handlinger eller undladelser ved udførelsen af transport, lastning, losning, udlevering, fortoldning, lagring, inkasso eller andre af speditøren formidlede tjenesteydelser, for så vidt speditøren kan påvise, at speditøren har udvist tilbørlig omhu ved valget af denne.
For penge, værdipapirer og værdigenstande er speditøren kun ansvarlig, såfremt særlig aftale er truffet.

§ 25 Ved beregningen af erstatning for bortkomst, forringelse, beskadigelse og forsinkelse af gods skal bestemmelserne i §§ 17 – 19 samt § 20, stk. 1, fnde tilsvarende anvendelse.

§ 26 Speditørens ansvar som formidler m.v. er begrænset til SDR 50.000 for hver ordre, dog således at erstatningen ikke kan overstige: a) for forsinkelse, det aftalte vederlag for opgaven, b) ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR 8,33 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkom- met, forringet eller beskadiget.

OPLAGRING
§ 27 A. Ved oplagring af gods i tilslutning til en transport, hvor speditøren har et transportøransvar, er speditøren ansvarlig for godset efter bestemmelserne i §§ 15 – 23 indtil 15 dage efter transportens afslutning. B. For oplagringsopgaver i henhold til § 2, B, gælderbestem- melserne i §§ 24 – 26. C. For oplagringsopgaver i øvrigt gælder følgende tillægs- bestemmelser:
1) Speditøren skal kontrollere og kvittere for modtagne hele kolli, men uden ansvar for indhold og ikke synlige skader. På ordregiverens foranledning skal speditøren foretage en totaloptælling af det oplagrede gods.
I det omfang hele kolli brydes efter modtagelsen, skal speditøren omgående give ordregiver meddelelse om brud el- ler skade, som speditøren har konstateret eller burde have konstateret.
Speditøren skal sørge for nødvendig udleveringskontrol af varer. 2) Hvis ordregiver ikke har givet særlige instruktioner ved- rørende oplagringen af godset, har speditøren frit valg mel- lem forskellige oplagringsmåder, dog således at speditøren skal udvise tilbørlig omhu. 3) Speditøren skal i eget navn og for ordregivers regning tegne forsikring for brand, vand og indbrudstyveri baseret på godsets fakturaværdi ved indlevering til oplagring +10% i det omfang, ordregiver ikke skriftligt har meddelt andet. Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse på godset, som ikke dækkes af forsikringen, jfr. ovenfor, eller når sådan forsikring ikke er tegnet, er speditøren ansvarlig for fejl eller forsømmelser i overensstemmelse med §§ 17 – 19 og § 22. Speditørens ansvar i forhold til samtlige ordregivere for skader, der indtræffer ved en og samme hændelse er be- grænset til SDR 500.000. Ved forsinkelse er speditøren an- svarlig i henhold til §§ 20 – 21.
4) Hvis oplagret gods på grund af dets beskaffenhed fndes at kunne skade ejendom eller personer, er ordregiver for- pligtet til straks at fjerne godset. 5) Ordregiver skal senest ved indlevering til oplagring med- dele speditøren til hvilken adresse, meddelelser vedrørende godset skal sendes, og hvor instruktioner fås, og straks un- derrette speditøren om eventuelle forandringer heri.

ORDREGIVERS ANSVAR
§ 28 Ordregiveren er forpligtet til at holde speditøren skadesløs for det tab eller den skade, som forvoldes speditøren som følge af, at a) oplysningerne vedrørende godset er urigtige, utydelige eller ufuldstændige, b) godset er mangelfuldt emballeret, mærket eller deklare- ret, eller af ordregiveren mangelfuldt lastet eller stuvet, c) godset har sådanne skadevoldende egenskaber, som speditøren ikke med rimelighed kunne indse, d) speditøren på grund af ordregivers fejl eller forsømmelse pålægges at betale told eller offentlige afgifter eller at stille sikkerhed. Ved afgørelsen af ordregivers ansvar i henhold til pkt. a) og b) skal der tages hensyn til, om speditøren trods kendskab til forholdene har godkendt eller undladt at fremkomme med indvendinger overfor opdragsgiverens oplysninger vedrørende godset.
Hvis speditøren i egenskab af befragter får pligt til ved søtransport at betale andel i groshavari for ordregivers gods til bortfragteren eller udsættes for krav fra tredjemand af ovenfor angivne årsager, skal ordregiver holde speditøren skadesløs.

REKLAMATION OG SØGSMAL
REKLAMATION

§ 29 Reklamationer til speditøren skal afgives uden unødigt ophold. Ved synbar forringelse eller beskadigelse af godset bør modtageren reklamere straks ved godsets modtagelse. Såfremt reklamation sker senere end syv dage fra godsets modtagelse, påhviler det den, der reklamerer overfor speditøren, at bevise, at skaden eller forringelsen var indtruffet inden godsets modtagelse. Såfremt den, der reklamerer, ikke kan bevise dette, anses godset for at være udleveret uden beskadi- gelse og forringelse. Reklamation, som vedrører andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset, skal afgives inden 14 dage efter den dag, da ordregiveren fk eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som begrunder et ansvar for speditøren. Såfremt en sådan reklamation ikke er afgivet, har ordregiver fortabt sine rettigheder. Hvis aftale er truffet med speditøren om en bestemt transportmåde, gælder i stedet de for en sådan transportmåde gæl- dende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og an- erkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i stk. 1.

FORÆLDELSE (Kun Danmark, Finland og Sverige) § 30
Sag mod speditøren skal – idet kravet ellers er fortabt – an- lægges inden et år. Fristen løber: a) ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev udleveret til modtageren, b) ved forsinkelse, bortkomst af en hel sending eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres. Denne bestemmelse gælder, når speditøren har hjemsted i Danmark, Finland eller Sverige.
Hvis aftale er truffet med speditøren om en bestemt trans- portmåde, gælder i stedet de for en sådan transportmåde gæl- dende lovbestemmelser og almindeligt forekommende trans- portvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i stk. 1.

VOLDGIFT (Kun Finland, Norge og Sverige) § 31
Finland
Tvister mellem speditøren og dennes ordregivere skal, med nedennævnte undtagelser, ikke henvises til domstol, men skal afgøres ifølge fnsk lov om voldgift. Voldgiftsmænd udpeges af Centralhandelskammaren i Finlands voldgiftsnævn, og voldgiften skal følge dette nævns regler. Voldgiftsretten skal sættes i Helsingfors by. Iværksættelse af retslige skridt til inddrivning af ubestridte fordringer indebærer ikke afkald på krav om voldgift i forbindelse med omtvistede modfordringer, som således ikke kan fremmes i modsøgsmål eller i modregning på anden måde end ved voldgift. Tvister om beløb, som ikke overstiger en værdi af FIM 200.000, eller som berører forhold til ordregivere, som har indgået aftale hovedsageligt for privat regning, skal dog ikke afgøres ved voldgift.

Norge
Tvister mellem speditøren og hans ordregivere skal, med nedennævnte undtagelser, ikke anlægges ved domstol, men skal endeligt afgøres ved voldgift i henhold til de regler, der af Oslo Handelskammers Voldgiftstinstitut anvendes ved forenklet voldgiftsbehandling. Instituttet skal under hensyntagen til søgsmålets karakter, sagsgenstandens størrelse og øvrige forhold afgøre, hvorvidt de almindelige regler for voldgift skal fnde anvendelse. Vedtagelsen af retslige skridt til inddrivelse af ubestridte krav indebærer ikke afkald på voldgift i spørgsmål om bestridte modforordninger, som alene kan afgøres af voldgiftsretten.
Oslo Handelskammers Voldgiftsinstituts regler samt norsk ret er gældende i det omfang, speditøren har hjemting i Norge. Tvister om beløb, der ikke overstiger NOK 300.000, eller som vedrører forholdene til ordregivere, der hovedsagligt har indgået aftalen for egen regning, skal dog ikke henvises til afgørelse for voldgiftsretten, med mindre parterne har aftalt andet.

Sverige
Tvister mellem speditøren og dennes ordregiver skal, med ovennævnte undtagelser, ikke henvises til domstol, men skal afgøres efter svensk ret om voldgift efter Stockholms Handels- kammers Voldgiftsinstituts regler. Reglerne for forenklet voldgiftsbehandling skal gælde, med mindre instituttet under hensyntagen til søgsmålets sværhedsgrad, -værdi og øvrige om- stændigheder bestemmer, at instituttets voldgiftsregler skal tillempes søgsmålet. I sidstnævnte tilfælde skal instituttet også beslutte om voldgiftsretten skal bestå af en eller flere voldgiftsdommere.
Vedtagelse af retslige skridt til inddrivelse af ubestridte for- dringer indebærer ikke afkald på voldgift i spørgsmål om bestridte modfordringer, som alene kan afgøres af voldgiftsretten.
Tvister om beløb, som ikke overstiger SEK 300.000, eller som berører forhold til ordregivere, som har indgået aftale hovedsageligt for privat regning, skal dog ikke afgøres ved voldgift.

VÆRNETING OG LOVVALG (Kun Danmark) § 32
Sag mod speditøren skal, når speditøren har hjemsted i Dan- mark, anlægges ved dansk domstol og afgøres i overensstem- melse med dansk ret.

Indsamling af persondata

Som kunde hos AutoBude A/S acceptere du hermed at vi indsamlet nogle personoplysninger i forbindelse med at vi udfører en opgave. Vi registrer navn, adresse, telefonnummer, cvr nr. og e-mailadresse samt andre relevante personoplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes så længe kunden er aktiv hos os. Inaktive kunders informationer slettes efter 1 år. Ikke relevante oplysninger slettes løbende, umiddelbart efter udførelse af en opgave.

Visse oplysninger i bogholderiet kan ikke slettes uden at dette er i strid med bogføringsloven eller uden at skabe problemer i forhold til fuldstændigheden i bogholderiet.

De personoplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Som registreret person har man ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette data, trække samtykke tilbage, og få udleveret data i digital form, som vi opbevarer.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

AutoBude A/S
Lundagervej 3
8722 Hedensted
CVR 32888682
autobude@autobude.dk